Rezerwacja pokoi:

Skontaktuj się:

+48 507 199 201

willa@domaro.pl
  1. Kalendarz
  2. Kalendarz

Regulamin

Warunki ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu pokoi oraz apartamentów.

2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.

4. System rezerwacji on-line działa od 15 stycznia każdego roku, rezerwacje złożone przed tą datą będą automatycznie kasowane.

 

II. Rezerwacja, potwierdzenie rezerwacji, anulowanie rezerwacji

 

1. Dokonanie rezerwacji pokoju, studia lub apartamentu dokonać można za pomocą formularza na stronie www.domaro.pl, telefonicznie lub poprzez e-mail.

2. Rezerwacje on-line (składane za pośrednictwem www.domaro.pl) uważane są za przyjęte z chwilą opłacenia zaliczki. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji i płatności otrzymają Państwo po dokonaniu rezerwacji i jej opłaceniu, na podany w formularzu rezerwacyjnym adres poczty e-mail.

3. Dla rezerwacji telefonicznych i przez e-mail po otrzymaniu przez nas informacji odnośnie terminu wakacji zostanie przeprowadzona weryfikacja dostępności wybranego pokoju, studia lub apartamentu i terminu. W przypadku dostępności pokoju, studia, apartamentu zostanie Państwu przesłane potwierdzenie rezerwacji na podany adres e-mail, wraz z informacją dotyczącą kwoty należności, terminem płatności oraz numerem konta bankowego. Potwierdzenie przyjęcia wstępnej rezerwacji następuje drogą elektroniczną na wskazany przez Państwa w formularzu adres poczty elektronicznej w ciągu 24 godzin od chwili rezerwacji.

4. Wstępna rezerwacja jest ważna przez 48 godzin od chwili dokonania rezerwacji. W celu potwierdzenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku stanowiącego 35% całej należności na rachunek wskazany w wiadomości e-mail potwierdzającym dokonanie rezerwacji.

5. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji zostanie dokonane stosownym mailem wysłanym na wskazany adres po otrzymaniu zadatku. Pozostałą kwotę należy wpłacić do dnia przyjazdu przelewem na podane konto lub w dniu przyjazdu gotówką (brak możliwości zapłaty kartą płatniczą na miejscu).

6. Klient ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powiadomi drogą e-mail lub telefonicznie.

7. W przypadku anulowania rezerwacji, Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconego zadatku tj. 35% wartości zamówienia.

8. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Klienta, kwota za nie wykorzystany okres nie jest zwracana.

 

III. Przyjazd, przekazanie kluczy, doba hotelowa

 

1. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

2. Klient otrzymuje klucz do pokoju, apartamentu.

3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na potwierdzeniu rezerwacji, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).

5. Klient otrzymuje klucze, które zobowiązany jest oddać Właścicielowi w dniu wyjazdu. Za zgubienie kluczy do pokoju, studia, apartamentu Klient ponosi opłatę w wysokości 50 PLN.

6. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej.

7. Gość Willi Domaro zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odpowiedniego przestrzegania zasad najmu lokalu określonych w przepisach k.c.

 

IV. Ceny i Usługi

 

1. Cena za wynajem pokoju, studia, apartamentu dotyczy pobytu maksymalnie tylu osób ile jest w ofercie.

2. W cenę wliczone są podstawowe usługi serwisowe: wymiana pościeli co 14 dni, wymiana ręczników co 7 dni oraz sprzątanie końcowe.

3. Nasze ceny są cenami brutto i zawierają 8% podatku VAT.

4. W szczególnych przypadkach Właściciel zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 300 PLN. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu.

5. Opłata miejscowa pobierana za każdy dzień pobytu na obszarze administracyjnym miasta Władysławowa wynosi 1,40 PLN włączając emerytów, rencistów oraz dzieci i młodzież uczącą się.

 

V. Pobyt dzieci

 

1. Dzieci do lat 18 mogą przebywać w Willi Domaro tylko pod opieką dorosłych.

2. Przebywanie dzieci na placu zabaw Willi odbywać się może tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych.

 

VI. Prawa, obowiązki, odpowiedzialność

 

1. Właściciel Pokoju, Studia, Apartamentu ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu gościa w wynajętym lokalu.

2. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego pokoju, studia, apartamentu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w pokoju, studio, apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Klient.

3. Liczba osób mogących zamieszkać w pokoju, studio, apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie i na potwierdzeniu rezerwacji.

4. Właściciel nie wyraża zgody na palenie papierosów w pokoju, studio, apartamencie.

5. Do korzystania z miejsca grillowego upoważnione są tylko osoby będące Klientami Willi Domaro.

6. Przebywanie osób trzecich niebędących Gośćmi Willi możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem lub właścicielem obiektu.

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy na terenie pokoju, studio, apartamentu przez osoby tam zameldowane .

8. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.

9. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej w budynku Willi od godziny 22.00 do 6.00 właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie wezwana na miejsce przez sąsiadów lub Straż Miejską bądź Policję Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

10. W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi pobytu w Willi Domaro i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

 

VII. Ochrona danych osobowych

 

1. Dokonując rezerwacji on-line, telefonicznie lub przez e-mail Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

 

VIII. Zastrzeżenia prawne

 

1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem jest prawo polskie.

2. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia sądem właściwym, będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

3. Lokatorzy pokoju, studio, apartamentu zapoznali się z powyższym regulaminem oraz zaakceptowali jego postanowienia.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz właściwych ustaw.